Wniosek do pobrania (pdf)
Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl.
REGULAMIN PARKINGU / ul. Lawendowa (Pod Murami)
24.07-15.08.2021 r.
 1. Wjazd i parkowanie na terenie parkingu niestrzeżonego przy ul. Lawendowej (Pod Murami) jest dozwolone wyłącznie dla Posiadaczy Abonamentów (dalej posiadacz Abonamentu) wystawionej i wydanej przez Zarządcę parkingu - Spółkę Akcyjną Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.
 2. Warunkiem otrzymania Abonamentu jest: 
  • Opłacenie opłaty abonamentowej za parking wysokości 250 zł brutto. Abonamenty będą wydawane/ sprzedawane w Biurze Obsługi Jarmarku od 24 lipca 2021 r do wyczerpania miejsc.
  • Opłacenie opłaty jednodniowej (która kończy się o godz. 24:00 danego dnia) w wysokości 20 zł brutto u inkasenta przy wjeździe na parking. 
  • Przedłożenie wniosku i dokumentów zaświadczających o zamieszkiwaniu na terenie Głównego Miasta – wydawany bezpłatnie.
 3. Abonament nie może być odstępowany osobom trzecim/ innym pojazdom. 
 4. Abonament należy umieścić w widocznym miejscu pod przednią szybą pojazdu.
 5. Posiadacz Abonamentu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie parkingu związane z przebywaniem tam pojazdu. 
 6. Posiadacz Abonamentu zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich pojazdów.
 7. Zarządcy nie odpowiadają za szkody, w tym szkody Posiadacza Abonamentu poniesione z winy innych użytkowników bądź osób trzecich.
 8. Na terenach parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego, przy czym na całym jego obszarze dozwolona jest prędkość do 10 km/h.
 9. Na teren parkingu zabroniony jest wjazd pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub stwarzające niebezpieczeństwo dla innych użytkowników lub ich mienia.
 10. Na parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie terenu, parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenach Jarmarku.
 11. Kary umowne i odszkodowanie. 
  • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Zarządca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł (opłata dodatkowa).
  • W przypadku wjazdu na tereny Jarmarku pojazdów nieuprawnionych, Zarządca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w postaci opłaty dodatkowej. Jeżeli do momentu upływu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia opłaty dodatkowej dany pojazd nie opuści terenu Jarmarku, wówczas Zarządca jest uprawniony do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej. 
  • Oryginał potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej Zarządca umieści na pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej zachowuje Zarządca.
  • Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej. 
  • Zarządca może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Regulaminie.
 12. Odholowanie pojazdu.
  • Zarządca uprawniony jest do odholowania pojazdu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia.
  • Zarządca uprawniony jest do naliczenia opłaty dodatkowej lub odholowania lub zatrzymania pojazdu na koszt Posiadacza Abonamentu w przypadku gdy nie wykona on ciążących na nim obowiązków wynikających z treści regulaminu.
  • W razie odholowania pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia pojazdu zostanie przekazana przez obsługę.
  • Koszty odholowania, o których mowa powyżej, zostaną zwrócone Zarządcy przez Posiadacza Abonamentu.